- Skulestadmo, 13. November 2020 -

- Skulestadmo frå Svartaberget, 13. November 2020, 11:57, +11C -