- Voss, 1. November 2020 -

- Stokkand (Anas platyrhynchos) Hannfugl, 1. November 2020, 13:07, +8C -