- Skulestadmo, 8. Oktober 2020 -

- Stokkand (Anas platyrhynchos), 8. Oktober 2020, 11:47, +10C -