- Voss, 22. November 2019 -

- Stokkand (Anas platyrhynchos) i Vosso, 22. November 2019, 13:16, +3C-