- Myrkdalen, 10. November 2019 -

- Nesheim, 10. November 2019, 12:54 -