- Myrkdalen, 10. November 2019 -

- Myrkdalen Hotell (Myrkdalen Fjellandsby), 10. November 2019, 12:55 -