- Myrkdalen, 10. November 2019 -

- Skjervheim, 10. November 2019, 12:56 -