- Voss, 2. November 2019 -

- Stokkand (Anas platyrhynchos) i Vosso, 2. November 2019, 13:57, +5C -