- Myrkdalen, 4. November 2018 -

- Skjervheim, 4. November 2018, 15:04, +10C -