- Myrkdalen, 4. November 2018 -

- Myrkdalen, 4. November 2018, 15:03, +10C -