Biletet før ::: TILBAKE ::: FRAMSIDA ::: Biletet etter

Voss Now - www.vossnow.net

- Kløve, 1. Desember 2008. -

- Klyve (Kløve), 1. Desember 2008, 12:49, -2C -

118. Øvre Klyve.

Bruk 1
. Øvre Klyve har vore einbølt gard til 1908. Mikkjel er skriven som leiglending nokre gonger 1603-1614 og Arne 1621-1636. I 1635 står at Arne då hadde 1½ laup, men var so utarma at han slapp betala skatt. Kåre Seve åtte 1621 ½ spann i Øvre Klyve og Knut Ronve åtte noko. Ei enkje åtte 6 mark og Laurits Skjeldal 6 mark. Leidangsboki 1624 fortel at leidangen var 13 mark smør og 1 geitskinn og at Arne var brukar. Torgis Håkonson, g. m. Sigrid, var brukar 1645. Huskona Gjertrud budde der og då. F. Broderson har ved makebyte med kongen i 1649 late noko på Øvre Klyve til han. Eirik var brukar. I 1652 og 1655 var skyldi 1½ laup, som Eirik brukte. Knut Ronve åtte 3½ spann, F. Broderson 27 mark og Per Rekve 18 mark. Knut hadde bygsleretten. Eirik Olavson var og brukar i 1657, 1659 og 1661. Torstein Haugo åtte 1659 3½ spann, Munkeliv 27 mark og Per Rekve 18 mark.

Munkeliv åtte 1661 3 spann og Klas Miltzow resten av Øvre Klyve, og han hadde bygsleretten til alt. Hermann Garmann fekk kongeskøyte 1662 på 2½ spann av Munkelivgodset i Øvre Klyve og selde det att same året til Klas Miltzow. Endre Knutson var leiglending 1664. Klas Miltzow var 1676 eigar av 2 laup (pund?) og Helge Saude ½ laup, alt ført upp under Apostelgodset. Klas Miltzow var eigar av alt i 1680 og 1691. Brynjulv var leiglending i 1691 og 1695. Han har havt desse fem borni, og kann henda fleire: Gjøa, g. 1. m. Hollgeir Jonson Kvarakvål, 2. m. Mons Larsson Bjørku på Kvarakvål, Marta g. m. Isak Andersson Kvitno, Bord., Anders. Ei dotter var g. m. Olav Ingebriktson Kyte og ein son budde på Kvormo eller Kvamme. Anders Brynjulvson f. 1769, var brukar i 1701 og kjøpte i 1723 Øvre Klyve av Henrik Miltzow. Anders var g. m. Anna Guttormsdr. og døydde 1741. Dei hadde dotteri Anna.

Anna Andersdr. f. 1699, g. 1736 m. Lars Gullaugson Bjørku f. 1700, døydde 1781. Lars døydde 1770. Han vart stemnd i 1745 av Olav Vikingson Tvilde. Olav sa at Lars hadde selt 6 våger smør til han for 3 skill. morki, men so reiste Lars til Bergen med smøret og selde det der. Saki vart utsett. Mons Kvarakvål stemnde han Lars i 1740 for ulovleg skoghogst. Lars fekk skøyte frå far hennar Anna i 1736 på garden, og i skøytet er sagt at Lars skulde gifta seg med henne Anna. Ved skifte etter Lars er jodgodset verdsett 375 rd. Brutto-midelen var 408 rd. To born: Arngunna og Kari. Kari var f. 1739 og gift til Fjose m. Styrk Åmundson.

Arngunna Larsdr. f. 1738 vart gift 1762 m. Jon Andersson Nedre Kyte f. 1727. Dei fekk garden hjå foreldri hennar. Han skreiv ei sers god handskrift. Jon døydde 1810 og Arngunna 1828. Fem born: Anders f. 1763, Anna f. 1765, g. til Grytestølen m. Arne Sjurson, Lars f. 1777, g. 1. 1798 m. Ingebjørg Nilsdr. Bø, 2 m. Anna Gullbrandsdr., leiglending på Bø, Tkb., Ingebjørg f. 1781, død ugift 1841, Sigvor, g. 1806 til Nedre Graudo m. Lars Person.

Anders Jonson f. 1763, g. 1796 m. Ingebjørg Andersdr. Skutle f. 1768, fekk garden hjå far sin 1794. Han Anders døydde 1839 og ho 1854. Han var valmann ved stortingsvalet til umframt-stortinget 1814, då Odd Klyve vart tingmann. Anders skreiv ei sers god handskrift. Bladet «Efterretninger fra Adressekontoret» i Bergen har 1788 ei melding um at Anders hadde levert fleire vakre teikningar. Attestar fylgde med som vitna at Anders hadde laga teikningane utan å ha lært hjå nokon korkje teikning eller fargeleggjing. Han hadde og laga nokre vakre forskrifter som fylgde med. Bergens Nyttige Selskab gav han 4 rd. i premi. I Bergens Museum er ei fin fargelagd primstavteikning med tydingar som Anders har laga. Voss Folkemuseum har fått kopi av teikningen. Fem born: Jon f. 1797 vart tollkasserar i Drøbak, Anders f. 1798, Brita f. 1800, g. 1824 til Ringheim m. Anders Knutson, David f. 1803, g. 1829 m. Sigrid Isaksdr. Nyre (Amerika), Arngunna f. 1810. Anders Andersson gifte seg 1824 med Gunnvor Knutsdr. Indre Ringheim, reiste til Amerika og dreiv stor handelsforretning der. Anders hadde fått farsgarden 1827, men let han til systri Arngunna, då han reiste til Amerika i 1843.

Arngunna Andersdr. f. 1810 gifte seg 1840 m. David Larsson Lemme f. 1805. Fyrst var han skulehaldar på Bordalen nokre år, reiste umlag 35 år gl. til Stord seminar, tok god eksamen og vart lærar og kyrkjesongar på Voss. Han slutta i 1857 og var sidan organist. David gav upplæring til unge gutar som vilde verta skulemeistrar. Han åtte ei tid Grovendal, bygde «Vetlebygningen» og budde der. Han var god til å arbeida både med tre- og smedarbeid og massingstøyping. Fyrr han reiste på seminaret, dreiv han mykje med å arbeida ymse ting t. d. ljosestakar, ljosekrunor åt kyrkjor, dørhandtak av massing, dørlås, navrar og anna som han selde. Umlag 19 år gamal byrja han med orgelbygging og heldt fram med det so lenge han levde. Mange husorgel og nokre kyrkjeorgel har han bygt. 75 år gamal arbeidde han siste husorglet, og det er enno i bruk på garden. Ho Argunna fekk som nemnt garden hjå bror sin i 1843 for 1350 spd. David vølte mykje på garden på sine gamle dagar. Han døydde 1883 og Arngunna 1875. Borni deira var: Anna f. 1842, g. m. Ivar J. Rivenes på Setre, Ingebjørg f. 1844, g. 1863 til Leiddal m. Styrk Andersson, Kari f. 1846, g. m. Lars Klyve (Amerika), Anders f. 1848.

Anders Davidson f. 1848, g. 1872 m. Brita Samsonsdr. Bryn f. 1848 var sersjant og fekk garden i 1873 for 650 spd. Då kong Oskar den 2dre vitja Voss som prins i 1872, vart det skipa eit vossabrudlaup so prinsen skulde få sjå det. Anders og Brita, som var gifte um våren, var brudfolk. Til minne gav prinsen dei eit sylvstaup. Anders døydde 1875 og Brita 1918 og har sonen David etter seg. Han er f. 1875, g. 1899 m. Guro Eiriksdr. Graudo f. 1872 og har fått farsgarden både hans og hennar.

Øvre Klyve var fyrr mtrnr. 119, lnr. 238 med gamal skyld 1½ laup, urevidert 4 dalar 1 ort 13 skill., revidert likeins og ny skyld mark 6,28.

Kjelde: Vossaboki III

Send kommentar til dette biletet.
Hittil er det gjort søk i databasen. Vevapplikasjon FU 2002.